Skocz do zawartości

Margonem Profile Online / Rozbudowane KtoTuJest


lvkasze

Rekomendowane odpowiedzi

Skrypt autorstwa znanego Adiego Wilka, klikając w lewym górnym rogu gdy coś bijemy, klikając to po zakończonej walce teleportuje nas na tzw. Kwiatki, przydatne m.in. na Berufs, również możemy kogoś gonić klikając w lewym górnym rogu atakuj, biegnie samo za nim i daje AutoX.

// ==UserScript==
// @name     Rozbudowane KtoTuJest ver. 4.3
// @version   4.3
// @description wersja numer cztery-tri
// @author    adi wilk
// @match    http://*.margonem.pl/
// @grant    none
// ==/UserScript==
(function(d, _p, _nP, _r, _bM) {
  let tmparr = new Array();
  //elementy graficzne
  let box = d.createElement("span");
  box.id = "enepere123";
  box.style = "position: absolute; background: black; color: white; top: 0px; left: 0px; width: auto; height: auto; font-size: 14px";
  d.body.appendChild(box);
  let uciek = d.createElement("span");
  uciek.innerHTML = "UCIECZKA";
  uciek.style.fontWeight = "bold";
  uciek.tip = "Naciśnij podczas walki, aby po walce automatycznie uciec na Kwieciste Przejście.";
  //zmienne dla ucieczki
  let isUcieczka = false;
  let idZwoja;
  window.hero.searchPath1 = function(a, t) {
        if (this.isBlockedSearchPath()) return this.blockedInfoSearchPath();
        for (var h = [], i = 128 & hero.opt ? 8 : 20, r = Math.max(0, Math.min(a, this.x) - i), s = Math.min(map.x - 1, Math.max(a, this.x) + i), o = Math.max(0, Math.min(t, this.y) - i), e = Math.min(map.y - 1, Math.max(t, this.y) + i), d = r - 1; s + 1 >= d; d++) {
          h[d] = [];
          for (var x = o - 1; e + 1 >= x; x++) h[d][x] = !(d >= r && s >= d && x >= o && e >= x) || isset(g.npccol[d + 256 * x]) || map.col && "0" != map.col.charAt(d + x * map.x) ? -2 : -1
        }
        h[this.x][this.y] = 0, b = -1, road = [];
        for (var c = {
          x: -1,
          y: -1,
          dist: 99
        }, y = 1; s - r + e - o + 3 > y; y++)
          for (var d = r; s >= d; d++)
            for (var x = o; e >= x; x++) {
              if (-1 != h[d][x] || h[d][x - 1] != y - 1 && h[d][x + 1] != y - 1 && h[d - 1][x] != y - 1 && h[d + 1][x] != y - 1 || (h[d][x] = y), h[a][t] > 0) {
                d = s + 1;
                break
              }
              c.dist2 = Math.abs(a - d) + Math.abs(t - x), h[d][x] == y && c.dist2 < c.dist && (c.x = d, c.y = x, c.dist = c.dist2)
            }
        if (c.hdist = Math.abs(a - hero.x) + Math.abs(t - hero.y), h[a][t] > 0 || c.dist < c.hdist) {
          h[a][t] < 0 && (a > c.x ? b = 2 : a < c.x ? b = 1 : t > c.y ? b = 0 : t < c.y && (b = 3), a = c.x, t = c.y), road[0] = {
            x: a,
            y: t
          };
          for (var f = h[a][t] - 1, l = a, m = t; f > 0; f--) h[l][m - 1] == f ? m-- : h[l][m + 1] == f ? m++ : h[l - 1][m] == f ? l-- : h[l + 1][m] == f ? l++ : f = 0, f && (road[h[a][t] - f] = {
            x: l,
            y: m
          })
        }
        road.length > 1 && null == g.playerCatcher.follow && $("#target").stop().css({
          left: 32 * a,
          top: 32 * t,
          display: "block",
          opacity: 1
        }).fadeOut(1e3)
      };
  uciek.addEventListener("click", function() {
    if (g.battle) {
      if (!isUcieczka) {
        for (let i in g.item) {
          if (g.item[i].loc == "g" && g.item[i].name == "Zwój teleportacji na Kwieciste Przejście") {
            isUcieczka = true;
            idZwoja = i;
            uciek.style.color = "green";
            uciek.innerHTML = "UCIECZKA AKTYWNA";
            break;
          }
        }
      } else {
        uciek.style.color = "white";
        uciek.innerHTML = "UCIECZKA";
        isUcieczka = false;
      }
    }
  });
  box.appendChild(uciek);
  let dane = d.createElement("span");
  box.appendChild(dane);
  let style = d.createElement("style");
  style.innerHTML = ".adison9711:hover{background:#686868}";
  d.head.appendChild(style);
  //zmienna numeracji
  let number;
  //zmienne dla poscigu
  let oid = 0;
  let ox;
  let oy;
  let hx;
  let hy;
  let walczacy = [];
  //anulowanie poscigu
  d.querySelector("#nick").addEventListener("click", function() {
    if (oid != 0) {
      oid = 0;
      message(`Przerwałeś pościg!`);
    }
  });
  //zmienne dla hero/tytan i syrena
  let audio = new Audio();
  audio.src = "http://www.adiwilk.pl/js/syrena.mp3";
  let szczur = d.createElement("span");
  szczur.id = "adison_zarcik";
  szczur.style = "position: absolute; background-color: blue; top: 100px; right: 100px; color: white; font-size: 35px; display: none; text-align: center; padding: 10px; cursor: pointer";
  szczur.innerHTML = "Wyłącz syrenę";
  d.body.appendChild(szczur);
  szczur.addEventListener("click", function() {
    szczur.style.display = "none";
    audio.pause();
  });

  //stworzenie spana dla osoby
  function wyjebPodswietlenie() {
    for (let i in g.other) {
      d.querySelector(`#other${i}`).style.backgroundColor = "";
    }
  }

  function createOtherSpan(nr, id, nick, relacja, lvl, profa, prawa) {
    //caly div
    let sp = d.createElement("span");
    sp.classList.add("adison9711");
    sp.innerHTML = `<br>${nr}. `;
    //nick i relacja(style tez)
    let nickname = d.createElement("span");
    nickname.innerHTML = `${nick}`;
    nickname.tip = "Naciśnij, aby napisać do tej osoby.";
    nickname.addEventListener("click", function() {
      chatTo(`${nick}`);
    });
    nickname.style.fontWeight = "bold";
    if (prawa > 0) {
      nickname.style.color = "gold";
    }
    switch (relacja) {
      case "fr":
        nickname.style.color = "green";
        break;
      case "en":
        nickname.style.color = "red";
        break;
      case "cl":
        nickname.style.color = "lightblue";
        break;
    }
    sp.appendChild(nickname);
    //lvl i profa
    let lvlpr = d.createElement("span");
    lvlpr.innerHTML = ` ${lvl}${profa} `;
    sp.appendChild(lvlpr);
    //odleglosc
    let odle = d.createElement("span");
    let licz = Math.round(Math.sqrt(Math.pow(g.other[id].x - hero.x, 2) + Math.pow(g.other[id].y - hero.y, 2)));
    odle.innerHTML = `[Odl.: ${licz}] `;
    odle.tip = "Naciśnij, aby podejść."
    odle.addEventListener("click", function() {
      window.hero.searchPath1(g.other[id].x, g.other[id].y);
    });
    sp.appendChild(odle);
    //poscig
    let forposcig = d.createElement("span");
    forposcig.innerHTML = `[ATAKUJ]`;
    forposcig.tip = "Naciśnij, aby aktywować pościg."
    forposcig.addEventListener("click", function() {
      if (!g.battle) {
        if (map.pvp == 2) {
          oid = id;
          message(`Rozpoczęto pościg za: ${g.other[id].nick}!`);
        } else {
          message(`Nie jesteś na czerwonej mapce!`);
        }
      } else {
        message(`Trwa walka!`);
      }
    });
    sp.appendChild(forposcig);
    //kolorek dla postaci po najechaniu
    sp.addEventListener("mouseover", function() {
      wyjebPodswietlenie();
      d.querySelector(`#other${id}`).style.backgroundColor = "rgb(255, 102, 0, .65)";
      d.querySelector(`#other${id}`).style.borderRadius = "7px";
    });
    sp.addEventListener("mouseleave", function() {
      if (g.other[id]) d.querySelector(`#other${id}`).style.backgroundColor = "";
    });
    dane.appendChild(sp);
  }
  //kreacja div'a
  function createDiv() {
    number = 1;
    dane.innerHTML = "";
    for (let i in g.other) {
      let litera = "";
      if (number < 10) litera = `0${number}`;
      else litera = number;
      let o = g.other[i];
      if (o.nick === undefined) continue;
      createOtherSpan(litera, o.id, o.nick, o.relation, o.lvl, o.prof, o.rights);
      number++;
    }
  }

  function createMessage(id) {
    let npc = g.npc[id];
    if (npc.wt > 99) {
      //tytan
      audio.play();
      szczur.style.display = "block";
      message(`<center>Tytan: ${npc.nick} ${npc.lvl}lvl<br><img src=${npc.icon} /><br>[${npc.x}, ${npc.y}]</center>`);
    } else {
      //heros
      let odl = Math.sqrt(Math.pow(Math.abs(hero.x - npc.x), 2)) + Math.sqrt(Math.pow(Math.abs(hero.y - npc.y), 2));
      if (!g.battle && odl > 8) {
        mAlert(`<center>Heros:<br><img src=${npc.icon} /><br><b>${npc.nick}</b> ${npc.lvl}lvl<br>${map.name}(${npc.x},${npc.y})<br>Czy chcesz podejść?</center>`, 2, [function() {
          if (miniMapPlus) {
            miniMapPlus.searchPath(npc.x, npc.y);
          } else {
            window.hero.searchPath1(npc.x, npc.y);
          }

        }, function() {
          return false;
        }]);
      } else {
        message(`<center>Heros: ${npc.nick} ${npc.lvl}lvl<br><img src=${npc.icon} /><br>[${npc.x}, ${npc.y}]</center>`);
      }
    }
  }
  //funkcje podstawowe
  parseInput = function(a, b, c) {
    _p(a, b, c);
    //dodanie do tablicy walczacych graczy
    if (a.hasOwnProperty("emo")) {
      for (let i in a.emo) {
        if (a.emo[i].name == "battle" && !walczacy.includes(a.emo[i].source_id)) {
          walczacy.push(a.emo[i].source_id);
        } else if (a.emo[i].name != "battle" && walczacy.includes(a.emo[i].source_id)) {
          walczacy.splice(walczacy.indexOf(a.emo[i].source_id), 1);
        }
      }
    }
    d.querySelector("#enepere123").style.width = d.querySelector("#centerbox").style.left;
    createDiv();
  }
  newNpc = function(e) {
    _nP(e);
    for (let i in e) {
      if (e[i].wt > 79 && map.mode != 5 && g.worldname != "experimental" && !tmparr.includes(e[i].id)) {
        createMessage(i);
        tmparr.push(e[i].id);
        break;
      }
    }
  }
  hero.run = function() {
    if (oid != 0) {
      if (g.other[oid]) {
        ox = g.other[oid].x;
        oy = g.other[oid].y;
        hx = hero.x;
        hy = hero.y;
        if (!g.battle) {
          if (Math.abs(hx - ox) <= 2 && Math.abs(hy - oy) <= 2) {
            if (!walczacy.includes(Number(oid))) _g(`fight&a=attack&id=${oid}`);
          }
          if (hx != ox || hy != oy) {
            window.hero.searchPath1(ox, oy);
          }
        } else {
          oid = 0;
          message(`Jest walka!`);
        }
      }
    }
    _r.apply(this, arguments);
  }

  let chudsada;
battleMsg = function(a, b) {
  let ret = _bM(a, b);
  if (a.indexOf("winner=") > -1) {
    _g("fight&a=quit");
    if (isUcieczka) {
      _g(`moveitem&st=1&id=${idZwoja}`);
      isUcieczka = false;
      uciek.style.color = "white";
      uciek.innerHTML = "UCIECZKA";
    }
    chudsada = setInterval(function(){
      if(g.battle){
        _g("fight&a=quit");
      } else {
        clearInterval(chudsada);
      }
    }, 100);
  }
  return ret;
}
})(document, parseInput, newNpc, hero.run, battleMsg)
Odnośnik do komentarza

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
 • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę. Regulamin. Polityka prywatności